This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

  • Deutsch
  • Niederländisch

Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden voor deelname

 

1.1 De in de individuele evenementen/seminaren vermelde voorwaarden zijn bindend en dienen in ieder geval te worden nageleefd.

 

1.2 Deelnemers aan Tiefenentspannung seminaren ontvangen van de organisatoren een akkoordverklaring voor deelname welke u voor aanvang van het seminar moet ondertekenen.

 

 

2. Registratie

 

U dient zich schriftelijk/per email voor deelname te registreren. Uw aanmelding is geldig zodra U onze bevestiging / rekening hebt ontvangen. Indien een seminar reeds volgeboekt is, nemen we U op in een wachtlijst. Zou het niet lukken vanaf de wachtlijst een plaats in het seminar te verkrijgen, dan betalen wij bij aanvang van het seminaar onmiddellijk het door u betaalde bedrag terug.

 

Belangrijk: We kunnen alleen schriftelijk registraties verwerken. De betaling dient te geschieden volgens onze betalingsvoorwaarden. Dit verzekert U van uw deelname en helpt ons om het evenement dienovereenkomstig te organiseren. Dank u voor uw begrip.

 

 

3. Betalingsvoorwaarden

 

3.1 De kosten voor een evenement/seminar richten zich naar de aktuele prijzen. De deelnemer kan betalen per overboeking op rekening van de organisator. Een aanbetaling van 50 € zonder enige aftrek is verplicht binnen 14 dagen na bevestiging van deelname. De rest van de deelnamekosten dienen uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement / seminar te worden betaalt. Bedragen zijn inclusief het geldige tarief voor BTW. Bij een tussentijdse  toename van het aktuele BTW tarief, wordt de deelnemer dienovereenkomstig hoger belast.

 

3.2 Bankverbinding: ... Bank op naam Roeland Henkes. Voor internationale overboekingen  IBAN: 

 

3.3 Kosten voor overboeking moeten worden betaald door de klant. Gelieve steeds te betalen in Euros.

 

 

4. Omvang en afzien van de dienstverlening

 

4.1 De omvang van de aangeboden diensten wordt bepaald door de informatie van de organisatoren over het aktuele event/seminar.

 

4.2 Indien bepaalde diensten door een deelnemer niet in aanmerking worden genomen, behoud de organisator het recht om de hele deelnamekosten in rekening te stellen.

 

 

5. Annuleren of wijzigen van deelname termijn

 

5.1 In geval van annulering of wijziging door een deelnemer tot 14 dagen voor de termijn van het event/seminar worden 50 € administratiekosten in rekening gebracht. Bij nog latere annulering of wijziging dient het gehele bedrag te worden betaald.

 

5.2 In geval van ziekte of bij het bestaan van overmacht aan de zijde van de event-/seminar- deelnemer stelt de organisator op grond van niet veschulden en naleving van de eigen kontraktuele verplichtingen het gehele bedrag voor de afgesproken dienstverlening in rekening. Tegelijkertijd biedt de organisator de deelnemer het recht op kostenloze deelname

aan een zelfde seminaar in de toekomst, in zover dat plaats vindt.

 

5.3 Helaas kan het niet worden uitgesloten, dat events of seminaren bij uitzonderlijke omstandigheden op korte termijn worden verschoven of geannuleerd. De organisator behoudt zich het recht voor om een event/seminaar te annuleren/verschuiven vanwege organisatorische redenen (bijvoorbeeld bij onvoldoende aantal deelnemers / ziekte trainer). In dat geval zullen wij u onmiddellijk informeren. Elke reeds gedane betaling wordt in dat geval terstond terug betaald. Waar mogelijk wordt een alternative termijn voor het event/seminaar aangeboden. Verdere vorderingen door event/seminaar-deelnemers zijn niet relevant.

 

5.4 Bij het afsluiten van bindende boekingen (bijvoorbeeld aanreis, overnachting) wordt een annuleringsverzekering aanbevolen.

 

 

6. Vertrouwelijkheid

 

De partijen bij deze overeenkomst verplichten zich ertoe, om zowel gedurende als ook na afloop van een event/seminaar te zwijgen over alle persoonlijke informatie als ook over zakelijke of handelsgeheimen van de trainer, organisator en deelnemers van het seminar.

 

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1 Evenementen en seminars zijn nooit zonder een restrisico. Voor een ongeval tijdens een  seminar zijn deelnemers uitsluitend verzekerd in het kader van hun eigen ongevallenverzekering.

 

7.2 De organisator en/of seminaarleider zijn aansprakelijk voor zover dit wettelijk verplicht is en alleen in geval van opzet of grove schuld. Bovendien is een aansprakelijkheid met name voor indirecte en gevolgschade uitgesloten.

 

 

8. Belangrijke aantekening

 

Onze evenementen of seminaren zijn niet bedoeld als aanbevelingen voor diagnose of behandeling. De inhoud is geen vervanging voor medische of psychologische behandeling, noch een aanbeveling een dergelijke behandeling te veranderen of af te breken. Zelfs als het U voorkomt alsof het U door het bijwonen van een event/seminaar beter gaat, kan dat niet worden beschouwd als een aanwijzing dat een medische behandeling niet nodig zou zijn.

 

Wij wijzen erop dat het recht diagnose te stellen, medicijnen voor te schrijven en ziekten te behanden uitsluitend bestaat voor beroepsgroepen met toestemming tot het uitoefenen van de geneeskunde.